Általános szerződési feltételek

 
KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA ÁT EZT A DOKUMENTUMOT!

1. Jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadása

1.1. A Szoftver megrendelésével vagy használatával a Szoftvert megrendelő vagy használó vállalkozás a jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája van a jelen Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatban, kérjük, keresse az R-Soft Hungary Kft.-t és Poór Péter EV.-t az info@rsoft.hu és a poorpeter@rsoft.hu e-mail címek valamelyikén.

1.2. A jelen Szerződés jogszerű megállapodás egyrészről Ön, illetve az Ön által képviselt vállalkozás vagy szervezet (a továbbiakban: „Ön”) között, másrészről, a licencbe adó R-Soft Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-9484 Pereszteg, Temető utca 10., Magyarország, adószám: 25169698-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-027067, a továbbiakban: „R-Soft Hungary Kft.”) és Poór Péter Egyéni Vállalkozó (székhely: H-9484 Pereszteg, Temető utca 10., Magyarország, adószám: 61941597-2-28, nyilvántartási szám: 6073337, a továbbiakban: „Poór Péter EV.”) között (amelyek a továbbiakban együtt: a „Felek”, külön-külön: valamely „Fél”) a Szoftver felhasználási engedélye tárgyában.

2. Jelen Szerződés feltételeinek elutasítása

Amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja elfogadni a jelen Szerződés feltételeit, akkor Ön nem jogosult a Szoftver használatára, és köteles haladéktalanul felhagyni a Szoftver használatával.

3. Fogalommagyarázat

A "Szoftver" az R-Soft Digitális Iroda az R-Soft Hungary Kft. által fenntartott szerverén működő felhős változatát és az asztali változatot is jelenti. Az asztali változat elnevezése Real - Soft 2000 Ügyviteli Programcsomag.

A "Szoftver összetevői" a következők: futtatható kód, adatbázis, kiegészítő fájlok, licenc kód, dokumentációk.

A Szoftver és a licenc kód csak együttesen alkalmasak a dokumentációban vállalt működés biztosítására. A megfelelő licenc kód hiányában vagy a használati licencdíj meg nem fizetése esetén a Szoftver által biztosított szolgáltatások nem használhatók.

A „Frissítések” alatt a Szoftver valamennyi javítása, felülvizsgálata, aktualizálása, jobbítása vagy helyettesítése értendő.

A „Dokumentáció” alatt valamennyi, a Szoftvert kísérő, magyarázó jellegű írásos anyag vagy dokumentum (nyomtatott vagy elektronikus formában) értendő.

A „Használ” kifejezés és annak valamennyi ragozott alakja alatt a hozzáférést és a Szoftver funkcióinak alkalmazása általi minden egyéb felhasználást és az erre biztosított lehetőséget kell érteni. A rendszer elérhetőségének, működtetésének, használhatóságának fenntartása is használatnak minősül a rendszerbe történő belépés nélkül is, egészen addig amíg írásban az lemondásra nem kerül. Utána egyáltalán nem használható.

4. Jelen Szerződés időtartama

A jelen Szerződés az abban foglalt feltételek Ön általi elfogadásával lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.

5. Adatvédelem
5.1. Adatkezelők:
- 1.:
R-Soft Hungary Kft.
Székhely: H-9484 Pereszteg, Temető utca 10., Magyarország
Adószám: 25169698-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-027067
- 2.:
Poór Péter EV.
Székhely: H-9484 Pereszteg, Temető utca 10., Magyarország
Adószám: 61941597-1-28
Nyilvántartási szám: 6073337

5.2. Adatkezelés célja:
- A Szoftver fejlesztése, javítása
- Licenc jogosultságok ellenőrzése

5.3. Adatkezelés jogalapja:
- Az adatkezelő jogos érdeke

5.4. A kezelt adatok köre:
A Szoftver által gyűjtött adatok:
- A cég neve
- A cég azonosítója
- A Szoftver verziószáma
- A felvitt adatok mennyisége
- Az adatok rögzítésének időpontja
Az adatok gyűjtésének oka:
- Licenc jogosultságok ellenőrzése miatt
- Nem üzemszerű működés jeleinek érzékelése miatt

5.5. Adattovábbítás:
- Az adatkezelők az adatokat egy az erre a célra fenntartott tárhelyen tárolják. Azt harmadik félnek tovább nem adják, kivéve ha erre törvényi vagy jogi eljárás kötelezi Őket.

5.6. Adatfeldolgozók:
- 1.:
R-Soft Hungary Kft.
Székhely: H-9484 Pereszteg, Temető utca 10., Magyarország
Adószám: 25169698-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-027067
- 2.:
Poór Péter EV.
Székhely: H-9484 Pereszteg, Temető utca 10., Magyarország
Adószám: 61941597-1-28
Nyilvántartási szám: 6073337

5.7. Adatkezelés időtartama:
- 8 év

5.8. Adatkezelés módja:
- Elektronikus

5.9. Műszaki intézkedések:
- Az adatokat az adatkezelők székhelyüktől földrajzilag különálló és a külső behatásoktól védett helyen tárolják.

5.10. Érintettek jogai
- A tiltakozás joga

5.11. Tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: Rackforest Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Telefon: +36 1 211 0044
Adószám: 14671858-2-41

6. Licenc díj

6.1. Ön a Szoftver használatáért a Szoftver licenc vételárán felül időszakosan használati licenc díjat fizet (továbbiakban: "Licenc díj"). Ön a Licenc díjat R-Soft Hungary Kft. vagy Poór Péter EV. számlája ellenében banki átutalással, egyösszegben előre köteles megfizetni a számla fizetési határidejéig esedékesen.

6.2. Ha a Szoftver megrendelése az online megrendelő felületen történik, akkor a Licenc díj összege - a szoftver összetevőitől függően - a megrendelő felületen "Használati licencdíj" elnevezéssel feltüntetett összeg és havidíjként értendő.

6.3. Ha a Szoftver megrendelése e-mailben történik, akkor a megrendelt Szoftver Licenc díja a Szoftver vételárát tartalmazó számlán kerül feltüntetésre.

6.4. Ha a megrendelés e-mailben történik és a Szoftver frissítésére vonatkozik, akkor a frissített Szoftver Licenc díja a Szoftver frissítésének vételárát tartalmazó számlán kerül feltüntetésre.

6.5. Ha a megrendelés e-mailben történik és a Szoftver bővítésére vonatkozik, akkor a bővített Szoftver Licenc díja a Szoftver bővítésének vételárát tartalmazó számlán kerül feltüntetésre.

6.6. Amennyiben Ön a Licenc díjat határidőben nem egyenlíti ki R-Soft Hungary Kft. vagy Poór Péter EV. a szolgáltatások nyújtását jogosult felfüggeszteni. Az ebből eredő problémákért az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. felelősséget nem vállal.

7. Jogok, kötelezettségek

7.1. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. díjmentes próba változatot biztosít a Szoftver kipróbálására. Ezen próba változat használatával Ön eldöntheti, hogy a Szoftver alkalmas-e az Ön igényeinek kielégítésére.

7.2. Ön jogosult a Szoftver rendeltetésszerű használatára a saját nevében, saját tevékenységi körében.

7.3. Ön jogosult a Szoftver által kiállított dokumentumokról másolatot létrehozni archiválási céllal.

7.4. Ön nem jogosult a Szoftvert vagy annak összetevőit értékesíteni, átruházni, licencbe adni, terjeszteni, lízingbe vagy kölcsön adni vagy azt bármely más módon átengedni, vagy az előzőekre engedélyt adni, és a Szoftverről illetve annak összetevőiről nem rendelkezhet semmilyen módon.

7.5. Ön elfogadja, hogy nem lehet harmadik fél haszonélvezője a jelen Szerződésnek.

7.6. Ön köteles a Szoftvert olyan módon használni, hogy a használat során – függetlenül a Szoftver verzió számától, példányszámától vagy felhasználószámától – a jelen Szerződés rendelkezéseit minden példány vonatkozásában betartja és betartatja.

7.7. A működőképesség érdekében Ön köteles olyan működési környezetet kialakítani, amelyben a Szoftver rendeltetésszerű használatának lehetősége folyamatosan biztosított.

7.8. A Szoftver működését lehetővé tevő egyéb eszközök, kiegészítő szoftverek, tartalmak (pl. operációs rendszer) beszerzéséért Ön a felelős, és a beszerzés az Ön költségére történik. Ön kizárólagosan felelős bármely, a számítógépes rendszerben vagy más eszközben keletkező kárért vagy adatvesztésért, mely az ilyen kiegészítő szoftverek, tartalmak letöltéséből és használatából ered.

7.9. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a Szoftvert és a Dokumentációt kizárólag elektronikus formában bocsátja rendelkezésre. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. sem digitális adathordozót, sem nyomtatott Dokumentációt nem szállít Önnek.

7.10. Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Szoftver rendeltetésével és annak használatára vonatkozó előírásokkal a legteljesebb mértékben tisztában van, és a Szoftver használata során minden vonatkozó jogszabályi és egyéb kötelező érvényű rendelkezést betart és betartat.

7.11 Ön elfogadja, hogy nem jogosult használni a Szoftvert, amennyiben pénzügyi tartozása áll fenn az R-Soft Hungary Kft. vagy Poór Péter EV. felé, származzon az az alap Szoftver licenc vételárából vagy a licenc díjából vagy bármikor egy fejlesztésből vagy modul vásárlásából, esetleg kiegészítő szolgáltatás igénybevételéből. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. korlátozhatja, vagy megszüntetheti a Szoftver használati jogát, letilthatja a Szoftvert vagy egyes szolgáltatásait, amíg a tartozás fennáll.

7.12 Ön elfogadja, hogy amennyiben pénzügyi tartozása áll fenn az R-Soft Hungary Kft. vagy Poór Péter EV. felé, származzon az az alap Szoftver licenc vételárából vagy a licenc díjából vagy bármikor egy fejlesztésből vagy modul vásárlásából, esetleg kiegészítő szolgáltatás igénybevételéből és azt nem teljes egészében hanem csak bizonyos részében fizeti ki, a kifizetett összeget mindig a régebbi számla kiegyenlítésére vagy részkiegyenlítésére fordítjuk akkor is, ha Ön az utaláskor a közleménybe ettől eltérő számlatartozásra való hivatkozást tüntetett fel.

7.13 Ön a díjtartozásból eredő Szoftver hozzáférési korlátozások idejére is köteles a Licenc díjat megfizetni.

7.14 Ön elfogadja, hogy a számlákat, egyenlegközlőket és minden egyéb levelet kizárólag elektronikus úton kap a Szoftver ügyeivel kapcsolatban és a kommunikáció hivatalos formája az e-mailes levelezés.

7.15 Ön elfogadja, hogy a 7.13 pont szerinti e-mailes kommunikációra az Ön által a Szoftver vagy annak frissítésének, bővítésének megrendelésekor megadott számlaküldési e-mail cím a használatos.

7.16 Ha Ön a 7.14 pontban meghatározott e-mail címen kívül más e-mail címre is kéri az e-mailes küldeményeket a Szoftver ügyeivel kapcsolatban, akkor azt Ön köteles megrendeléskor jelezni.

7.17 Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön vállalkozásának számlázási adataival (vállalkozás neve, adószáma, székhely címe) és annak fontosságával tisztában van és a bennük történt változásokra vonatkozóan haladéktalanul, írásban az info@rsoft.hu e-mail címre pontos és egyértelmű tájékoztatást küld. A tájékoztatás akkor teljesített, ha arról válaszban Ön visszaigazolást kapott. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a visszaigazolást a lehető legrövidebb időn belül garantálja.

7.18 Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Szoftver ügyeivel kapcsolatos levelezésre megadott e-mail cím vagy e-mail címek fontosságával tisztában van és az e-mail címben vagy e-mail címekben történt változásokra vonatkozóan haladéktalanul, írásban az info@rsoft.hu e-mail címre pontos és egyértelmű tájékoztatást küld. A tájékoztatás akkor teljesített, ha arról válaszban Ön visszaigazolást kapott. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a visszaigazolást a lehető legrövidebb időn belül garantálja.

7.19 Az összes a jelen Szerződésben kifejezetten nem átengedett jogot az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. magának fenntartja.

8. Szellemi tulajdon

8.1. A Szoftver licenc díjának megfizetésével Ön annak csak használati jogát szerezte meg, tulajdonjogát nem. A használati jog a Szoftver nem kizárólagos, át nem ruházható, és tovább nem értékesíthető, rendeltetésszerű használatának jogát jelenti.

8.2. Ön nem szerez szellemi tulajdont vagy egyéb, védelem alatt álló jogot, vagy bármely bizalmas információra vagy üzleti titokra vonatkozó jogot a Szoftverhez vagy annak bármely részéhez kapcsolódóan. Továbbá Ön nem szerez semmiféle licencjogot a Szoftverhez vagy annak bármely részéhez kapcsolódóan azokon a jogokon kívül, amelyekre vonatkozóan a jelen Szerződés vagy az Ön és az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. között esetlegesen létrejött valamely más írásbeli szerződés kifejezetten licencet ad az Ön számára. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. kifejezetten fenntart minden jogot, amelyet jelen Szerződés kifejezetten nem ruház át.

9. Visszafejtés tilalma

9.1. Ön nem jogosult arra, hogy megszerezze a Szoftver bármely forráskódját. Ön tudomásul veszi, hogy Ön nem jogosult a Szoftvert és annak összetevőit átalakítani, módosítani, átdolgozni, származékos műveket előállítani belőle, lefordítani, megrongálni, szétszerelni, szétbontani, visszafejteni vagy ezt megkísérelni, és nem jogosult a fentieket bárkinek engedélyezni, ebbe beleegyezni, erre mást felhatalmazni vagy ezekre bárki mást buzdítani.

9.2. Jelen Szerződés céljával összefüggésben a „ visszafejtés” magában foglalja a visszafejtést, lefordítást, szétbontást, szétszerelést, titkosítás feloldását vagy lebontást mind az adatok, mind a szoftver (beleértve az interfészeket, protokollokat és bármely más adatot, amely olyan programokban található vagy amelyet a programokkal együtt használnak, akár szoftver kódnak tekintendők, akár nem), mind bármely szolgáltatás vagy hardver tekintetében, továbbá bármely olyan hozzáférési vagy konvertálási módszer vagy eljárás tekintetében, amely információt, adatot vagy szoftvert valamilyen formából ember által olvasható formává alakít.

9.3. Ön vállalja, hogy nem fogja és harmadik félnek sem engedi meg megkerülni vagy áthidalni a Szoftverben lévő biztonsági vagy használati szabályokat, bármely funkcionalitás biztosítsa is azokat, beleértve (de nem kizárólag) a licenckezelést, valamint nem módosítja az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. írásos vagy képi megjelenéseit.

10. Szoftver jogosulatlan használatának ellenőrzése

10.1. A Szoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat, melyek rendeltetése az, hogy a Szoftver licenc vagy a Szoftver frissítéseinek jogosulatlan használatáról értesítse az R-Soft Hungary Kft.-t és Poór Péter EV.-t.

10.2. Amennyiben Ön a Szoftver nem megvásárolt példányát, vagy a megvásárolt példányt nem a megvásárolt kiépítésben használja, vagy a licenc használatára egyéb okok miatt nem jogosult, akkor az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. fenntartja a jogot, hogy a jogosulatlan Szoftver használatot megakadályozza. Önnek ezek után nem lesz lehetősége a Szoftver használatára és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére.

11. Internet alapú szolgáltatások

A Szoftver tartalmaz olyan összetevőket, amelyek lehetővé teszik, illetve megkönnyítik bizonyos Internet-alapú szolgáltatások használatát. Ön elfogadja és egyetért vele, hogy az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. automatikusan ellenőrizheti az Ön által használt Szoftver alkotóelemeit. Jelen Szerződés elfogadásával, Ön hozzájárul ahhoz, hogy az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken az Ön részére információkat küldjön a megvásárolt termékhez kapcsolódó szolgáltatásairól, akcióiról és kötelezettségeiről, míg Ön ezen információk lemondásáról írásban nem rendelkezik.

12. Terméktámogatás

12.1. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. az Ön számára a megvásárolt Szoftver licenchez 30 nap időtartamú térítésmentes terméktámogatást ad.
A terméktámogatás - alapesetben - a következőket tartalmazza:
- Ügyfélszolgálat telefonon és e-mailben
- Jogszabálykövetés
- Számlázó Szoftverek esetében NAV gyártói nyilatkozat (A vásárlás időpontját követő hónap végéig)
- A regisztrációnál megadott elérhetőségek megváltoztatásának lehetősége

12.2. A folyamatosság fenntartása miatt a vásárlástól számított 30 nap letelte előtt a terméktámogatást meg kell hosszabbítani, a 12.1. pontban említett szolgáltatások eléréséhez, melyre Önnek térítés ellenében van lehetősége.

12.3. Amennyiben a terméktámogatás időszakát Ön nem hosszabbítja meg, úgy a 12.1. pontban említett szolgáltatások a továbbiakban már nem lesznek elérhetők az Ön számára.

12.4. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. fenntartja a jogot, hogy a terméktámogatást azonnali hatállyal megszüntesse, amennyiben Ön a jelen Szerződés által nem megengedett módon használja a Szoftvert.

13. Adóhatóság

13.1. A számlázó Szoftver azon különleges szoftverek csoportjába tartozik, melyeknek nem csak a felhasználó és a szoftverkészítő elvárásainak kell megfelelnie, hanem külön törvény is vonatkozik egyes funkcióinak meglétére, a szoftver tulajdonságaira, működési mechanizmusára. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a törvényi előírásoknak csak abban az esetben tud megfelelni, ha folyamatosan fejleszti szoftvereit, Ön pedig mindig gondoskodik arról, hogy meghosszabbítsa a terméktámogatási időszakot és letöltse a legújabb frissítéseket. Az új frissítéseket lehetőség van az automatikus frissítési folyamaton kívül is megkapni, de ennek kivitelezése az Ön feladata.

13.2. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, melyek abból adódnak, hogy Ön nem hosszabbította meg a terméktámogatási időszakot vagy nem tette lehetővé a frissítések elérését és ezzel többek között lehetőséget teremtett a törvénynek nem megfelelő bizonylatok kiállítására.

14. Jótállás

14.1. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a Szoftver licencének megvásárlásától számítva 30 napig felhasználói támogatást nyújt telefonon vagy elektronikus levelezés útján.

14.2. A fenti 14.1. pontban meghatározott időszakot követően további támogatás a Felek közötti külön jövőbeli megállapodás alapján vehető igénybe.

14.3. A Szoftver nem hibatűrő, nem tervezték, gyártották vagy szánták hibamentes teljesítést megkövetelő online irányítási rendszerek, veszélyes környezetben történő használatra vagy értékesítésre, mint például nukleáris létesítmények üzemeltetése, vészhelyzeti kommunikációs rendszerek, repülőgép navigáció vagy kommunikációs rendszerek, légi irányítás, közvetlen életvédő berendezések vagy fegyver rendszerek vagy bármely hasonló rendszer működtetéséhez, amelyben a Szoftver hibája közvetlen halálhoz, személyi sérüléshez, vagy súlyos fizikai vagy környezeti károkhoz vezethet. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. kifejezetten kizárják a Magas Kockázatú Tevékenységekre alkalmasságért való felelősséget bármely kifejezett vagy ráutaló magatartással vállalt szavatossággal összefüggésben.

14.4. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a Szoftvert és a Dokumentációt „adott állapotában” bocsátja licencbe, és az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a jogszabályok által megengedett mértékig kizár mindennemű – akár kifejezett, akár ráutaló magatartáson alapuló – felelősséget, beleértve (de nem kizárólagosan) azon vélelmezett garanciát, mely a forgalomképességre vagy adott célnak való megfelelőségre vonatkozik. A fentiek korlátozása nélkül az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. kifejezetten kizárja felelősségét a tekintetben, hogy a Szoftver megfelel az Ön követelményeinek, vagy, hogy a Szoftver működése zavartalan vagy hibamentes lesz. Ön vállalja a felelősséget a kívánt eredmény eléréséhez szükséges szoftver kiválasztása tekintetében, valamint a Szoftver Ön által történő használata által elért eredmények tekintetében. Ön viseli a teljes kockázatát a Szoftver minősége és teljesítménye tekintetében.

15. Titoktartás

15.1. Ön köteles a Szoftvert és annak bármely összetevőjét üzleti titokként kezelni.

15.2. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftvert az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. jelentős idő- és költség-ráfordítással fejlesztette ki, és hogy az az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. bizalmas anyagát képezi, illetve üzleti titkait tartalmazza. Ön vállalja, hogy a Szoftvert szigorúan bizalmasan kezeli, nem hozza nyilvánosságra, illetve szervezetén kívül senkinek sem biztosít hozzáférést a Szoftverhez.

15.3. Felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen Szerződéssel, egymással és az egymás érdekkörébe tartozó személyekkel kapcsolatos bármilyen adatot, tényt, információt üzleti titokként kezelnek, amelyet sem a jelen Szerződés időtartama alatt, sem pedig azt követően nem hozhatnak harmadik személy tudomására, illetve harmadik személy számára nem tehetnek hozzáférhetővé. A következő információk mentesek a titoktartási kötelezettség alól: a) az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. által a www.rsoft.hu honlapon nyilvánosan közzétett információk, b) az Ön (vagyis a licencbe vevő) neve, melyre az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. referenciaként korlátozás nélkül hivatkozhat.

15.4. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a Szoftverhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás útján szerzett bármely műszaki információt felhasználhat problémamegoldás, hibaazonosítás, a termék használhatóságának javítása és Frissítések céljából, továbbá további eredeti művek fejlesztése céljából is.

15.5. Ön teljes körű felelősséget vállal azon biztonsági intézkedések meghozataláért az Ön számítógépes rendszeréhez kapcsolódóan, amelyek szükségesek ahhoz, hogy illetéktelen személyek a Szoftverhez ne férhessenek hozzá.

16. Károk, helytállási kötelezettség

Ön köteles kártalanítani és a kárfelelősség alól mentesíteni az R-Soft Hungary Kft.-t és Poór Péter EV.-t és annak szállítóit, jogutódait, kapcsolt vállalkozásait, megbízottjait, felhatalmazott forgalmazóit, vállalkozóit, valamint ezek tisztségviselőit és alkalmazottait és bármely harmadik személyt valamennyi olyan követelés, kár, veszteség, költség és kiadás vonatkozásában (beleértve az indokolt ügyvédi díjakat és költségeket is), amelyek a fentebb felsoroltaknál merülnek fel az Ön magatartásából vagy mulasztásából fakadóan. Ön köteles a fentebb felsoroltak felé közvetlenül helytállni az Önnek felróhatóan keletkező károkért.

17. Felelősség korlátozása

17.1. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. nem felelős semmilyen kárért, amely nem az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. szándékos magatartása vagy szándékos mulasztása következtében keletkezett akár Önnél, akár harmadik személynél.

17.2. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. összesített felelőssége az Ön irányában, illetve bármely Önhöz kapcsolódó fél irányában a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatosan elszenvedett veszteség vagy kár, továbbá a Szoftver telepítése vagy használata vonatkozásában nem haladhatja meg a jelen Szerződés alapján Ön részéről az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV.-nek a megelőző fél évben fizetett licencdíjak összegét. Ez a korlátozás vonatkozik minden kereseti jogalap és igény teljességére, beleértve (de nem kizárólagosan) a szerződésszegést, szavatossági kötelezettség megsértését, a mentesítést, a gondatlanságot, az objektív felelősséget, a valótlan tényállításokat és más jogellenességeket. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. semmi esetre nem felelős az Ön irányában illetve bármely Önhöz kapcsolódó fél irányában bármely közvetett, véletlenszerű, következményi, különleges vagy büntetés jellegű kárért és elmaradt haszonért, még akkor sem, ha az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. tájékoztatást kapott az ilyen károk lehetőségéről.

17.3. A Szoftvert kliens oldali felületét megjelenítő és futtató rosszhiszemű (pl. külső beavatkozás) vagy nem szándékos (pl. informatikai környezet hibájából adódó sérülés, adatvesztés) megváltozásából eredő problémákért az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. felelősséget nem vállal.

17.4. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (pl. de nem kizárólagosan gazdasági-üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, egyéb erkölcsi vagy anyagi veszteség, adatvesztés stb.), melyek a Szoftver használatából vagy korlátozott működéséből eredhetnek.

17.5. Ön vásárlás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a Szoftver a céljainak megfelel. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. jelen Szerződéssel nem garantálja, hogy a Szoftver mindenben megfelel az Ön igényeinek, ennek számonkérése nem lehetséges. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a jelen Szerződésben foglaltakra korlátozódik.

17.6. A Szoftver készítése során az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a legnagyobb gondossággal járt el. Ennek ellenére hibák előfordulhatnak, melyek javítása a következő kiadásban történik. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. nem vállal felelősséget a Szoftverben előforduló indirekt hibákért, hiányosságokért.

18. Jelen Szerződés megszűnése

18.1. A jelen Szerződés felmondható rendes felmondással bármelyik Fél által, írásban, a másik Félhez intézett, indoklással ellátott értesítéssel. A felmondási idő 30 naptári nap és a felmondás szövegének az indoklás mellett tartalmaznia kell egyértelmű kijelentést vagy felszólítást – semmiképpen sem óhajtást - a felmondás tényére, a felmondás szó használatával.

18.2. Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Szerződést a másik Fél szerződésszegése esetén, írásban, a másik Félhez intézett, indokolással ellátott értesítéssel. A felmondás szövegének az indoklás mellett tartalmaznia kell egyértelmű kijelentést vagy felszólítást – semmiképpen sem óhajtást - a felmondás tényére, a felmondás szó használatával.

18.3. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Ön azonnal köteles abbahagyni a Szoftver használatát.

18.4. A termék használati jogaira, a használati jogok korlátaira, a licenc átruházására, a szavatosságra, a felelősség korlátozására, az egyes károkért való felelősség korlátozására és kizárására, a titoktartásra és a megszűnés illetve lejárat esetére keletkező kötelezettségek jelen Szerződés megszűnése illetve lejárata után is érvényben maradnak.

19. A jogérvényesítés

19.1. Ön a Szoftver használatával kapcsolatos észrevételeit, panaszait az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. ügyfélszolgálatán teheti meg telefonon vagy e-mailen, esetleg levélben.

19.2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége:
R-Soft Hungary Kft.
9484 Pereszteg, Temető utca 10.
Tel.: +36 20 972-1713 vagy +36 70 422-7226
E-mail: info@rsoft.hu
Weboldal: http://www.rsoft.hu/

19.3. Az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. a lehető leghamarabb válaszol az Ön észrevételeire. Lehetőségeihez mérten 48 órán belül.

20. Vegyes rendelkezések

20.1. A jelen Szerződés hatálya kiterjed a Szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő komponensére vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjére, melyet a Szoftver kezdeti példányának megszerzését követően az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. biztosít, illetve elérhetővé tesz Önnek, kivéve, ha az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. ilyen frissítéssel, bővítéssel, kiegészítő komponensével vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjével kapcsolatban más előírásokat bocsát ki.

20.2. Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja érvénytelen vagy azzá válna, az nem befolyásolja a Szerződés fennmaradó részének érvényességét. Amennyiben egy pont érvényessége megszűnik, Felek kötelesek a kérdéses pontot az érvénytelenné vált rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt legjobban megközelítő rendelkezéssel helyettesíteni, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen Szerződést nem kötötték volna meg.

20.3. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő bármely vitát békés úton oldják meg. Amennyiben nem sikerül békés úton rendezni bármely vitát, úgy a jelen Szerződéssel kapcsolatos, annak megszegéséből vagy felmondásából, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy azzal összefüggésben levő bármely követelés érvényesítése vagy egyéb jogvita esetére Felek kikötik az R-Soft Hungary Kft. és Poór Péter EV. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

20.4. Jelen Szerződés értelmezésére és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, így különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályai az irányadóak.

21. Google API

Google API-k használatával az alkalmazás képes a beállított e-mail fiók leveleinek az alkalmazáson keresztül történő letöltésére, küldésére, mappákba áthelyezésére, olvasottnak vagy olvasatlannak jelölésére és törlésére (akár a kuka megkerülésével is).
A rendszer a felhasználó adatai közül a leveleken kívül csak az e-mail címet és a Google API-val való kapcsolathoz szükséges azonosítót tárolja.
A Google API-któl kapott információk R-Soft Digitális Iroda átali felhasználása és bármely más alkalmazásba történő átvitele betartja a Google API-szolgáltatások felhasználói adatokra vonatkozó irányelveit, beleértve a korlátozott felhasználásra vonatkozó követelményeket is.
In english:
Using Google APIs, the app can download, send, move, mark as read or unread and delete messages from your configured email account through the app (even bypassing the trash).
Besides mails, the system only stores the user's e-mail address and the identifier needed to connect to the Google API.
R-Soft Digital Office's use and transfer to any other app of information received from Google APIs will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.
 
 

;